ติดต่อ ร.ร.

 

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชุมทอง บ้านชุมทอง  ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทร. 037-247-493