ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เข้าเรียนทั้งหมด จำนวน 167 คน

จำนวนนักเรียนที่แยกตามชั้น ที่เปิดสอน
student