ข้อมูลบุคลากร

kn
นายคุณาพัฒน์  เวทย์มนต์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
n l sr
นางนวลจันทร์  จันทนากร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางละม้าย  เสนตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์  ศักดิ์คันธภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
y s b
นางยุพิน  มานพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมนฉัตร์  สีมาคูณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
tw pc t
นางวันวิสา  ฟองเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพลชนัย  สนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพจรินทร์  สนแก้ว
ครูชำนาญการ
w j nw
นางวิภาพร  เดชสนอง
ครูชำนาญการ
นางสาวจิตราพร  กันสการ
ครู คศ. 1
นางนันทวัน  อ้อมชมภู
ครู คศ.1
tt tn n
นางสาวธิติญา  มะมูดี
ครูผู้ช่วย
นายธนา  ณรงค์เพชร
พนักงานราชการ
นางสาวนันทนา  คำชาย
ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ