ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชุมทอง  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่    25   เมษายน   2520  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ชาวบ้านชุมทองและชาวบ้านใกล้เคียง  ได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบปั้นหยา กว้าง   8.50  เมตร  ความยาว   18   เมตร    ใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ   85,000  บาท   ทั้งนี้ภายใต้การนำของ   นายพ่วง นนท์มิตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมทอง

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน วันที่  2  พฤษภาคม  2520  แยกชั้นเรียน  ชั้น  ป.1   ถึงชั้น ป.4  มีนายวิชิต  มีสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  และนายวินัย  ขยันกิจ  เป็นครูผู้สอน  นายถนอม  เกตุงาม  นายอำเภอวัฒนานคร   นายเสนาะ  เทียนทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายดิลก  จิตต์ประเสริฐ  หัวหน้าหมวดการศึกษาได้มาร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนได้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านชุมทอง   ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง   ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน  เปิดสอนชั้น  ป.1 – ป.6  หยุดเรียนวันเสาร์  วันอาทิตย์

สภาพทั่วไปของประชากรอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ  80   ครอบครัวแยกกันอยู่พ่อ แม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว  และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรปลูกอ้อย  มียาเสพติดในชุมชนมากเพราะใกล้กับแนวชายแดนขนบธรรมเนียมประเพณีแบบภาคอีสานทั้งหมด  ภาษาพูด  การแต่งกาย  อาหารแบบอีสาน  ประชากรส่วนใหญ่ยากจน  มีเชื้อชาติกัมพูชาผสมกับไทย เพราะเป็นพื้นที่เขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา

รายชื่อผู้บริหารตามลำดับ

1.    นายวิชิต  มีสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่     เมื่อวันที่   7  เมษายน  2520  – 21  ตุลาคม 2524

2.    นายจำนงค์  จันทรังษี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2524  – 27  พฤศจิกายน 2526

3.    นายประชา  เสงี่ยมสิน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2526 – 17 กุมภาพันธ์ 2527

4.    นายสหัส  นุ่มนวล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์   2529 – 18 มกราคม 2541

                               – ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.2541 – 30  กันยายน  2554

5.    นายคุณาพัฒน์  เวทย์มนต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่   14  ตุลาคม  2554  ถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชุมทองเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีศรีตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านสัมพันธ์ชุมชน  ได้แก่การจัดผ้าในงานพิธีต่าง ๆ  ด้านการจัดทำอาหาร การประกอบพิธีในงานต่าง ๆ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ได้รับรางวัลโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับประเทศและนักเรียนมีความสามารถสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอทุกปี  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานห้องเรียน  มาตรฐาน สพฐ.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน