วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ คุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี ชีวีมีสุข ยุคชุมชนร่วมพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และการออกกำลังกาย
4. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการศึกษา
5. นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
6. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สุภาพอ่อนน้อม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะ ดนตรีและกีฬา
4. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้
5. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8. โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศในการทำงานการควบคุมดูแล การตรวจสอบ และรายงานคุณภาพภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร
11. มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง
12. ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

ปรัชญาของโรงเรียน

“อตตาหิ อตตโนนาโถ”
( ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน )

คำขวัญของโรงเรียน

“ เป็นคนดี มีปัญญา รักษาคุณธรรม ”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ