ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสารสนเทศเขตบริการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านชุมทอง มีเขตบริการ จำนวน 5 หมู่ ได้แก่
หมู่ 3 บ้านเขาจานแก่น
หมู่ 4 บ้านเบญจขร
หมู่ 5 บ้านชุมทอง
หมู่ 9 บ้านวังไหม
หมู่ 10 บ้านน้อยเจริญสุข
และมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่มาเข้าเรียนได้แก่ บ้านไทรเดี่ยว หมู่ 4, บ้านป้ายเขียวเขตอำเภออรัญประเทศ
บ้านหินกอง

ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำประหลัง

ข้อมูลอาคารสถานที่   มีรายละเอียดเรียนดังนี้
1. อาคารเรียน 1 แบบ ป 1 ก   จำนวน 4 ห้องเรียน
2. อาคารเรียน 2 แบบ ป 1 ก   จำนวน 4 ห้องเรียน
3. อาคารเรียน 3 แบบ ป 1 ก   จำนวน 3 ห้องเรียน ( ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง )
4. อาคารเรียน 4 สปช 105/26   จำนวน 7 ห้องเรียน
5. อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 ( โรงอาหาร ห้องพยาบาล )
6. บ้านพักครู   จำนวน 1 หลัง
7. ห้องสหกรณ์   จำนวน 1 หลัง
8. สระเลี้ยงปลา   จำนวน 1 สระ
9. ห้องส้วม   จำนวน 3 หลัง จำนวน 22 ที่ และ ห้องอาบน้ำ 2 ที่
10. ห้องเกษตร   จำนวน 1 หลัง
11. สนามวอลเลย์บอล   จำนวน 2 สนาม
12. ที่แปรงฟัน    จำนวน 3 ที่
13. โรงจอดจักรยาน   จำนวน 1 หลัง
14. สนามตะกร้อ   จำนวน 1 สนาม
15. สนามฟุตบอล   จำนวน 1 สนาม
16. ที่เก็บน้ำฝน ฝ. 30   จำนวน 2 ที่
17. หลุมหลบภัย   จำนวน 2 ที่
18. แปลงเกษตร   จำนวน 2 ที่
19.สนามเด็กเล่น   จำนวน 1 ที่
20.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร