ผลงานนักเรียน

สร้างสรรค์งานสวยด้วยเชือกพลาสติก

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนบ้านชุมทอง

ชื่อผลงาน สร้างสรรค์งานสวยด้วยเชือกพลาสติก

ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโรงเรียนบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร   อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต ๑ รหัสไปรษณีย์ ๒๗๒๑๐ โทรศัพท์โรงเรียน ๐๓๗ – ๒๔๗๔๙๓

โทรสาร ๐๓๗ – ๒๔๗๔๙๓   E-mail : ssrk1082@obecmail.obec.go.th

๒. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน

๒.๑ ชื่อ นางสุมนฉัตร์ สีมาคูณ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๑๔๓๐๕๔๐ E-mail Leksumonchat@gmail.com

๒.๒ ชื่อนางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์ดี โทรศัพท์มือถือ๐๘๗–๑๓๘๐๒๑๕ E-mail benjawanphodee@gmail.com

๒.๓ ชื่อ นางวันวิสา ฟองเกิด โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ – ๘๘๔๔๗๐๔ E-mail wanwisa@gmail.com

๑. ความเป็นมา และความสำคัญ

.,“สร้างสรรค์งานสวยสวยด้วยพลาสติก” เป็นชื่อโครงงานที่ตั้งขึ้น ให้เกิดความสนใจ คำว่า พลาสติก

คืออะไร จะสามารถนำมาสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิด ได้อย่าง

สวยงามและหลากหลาย ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องว่างงานก่อให้เกิด   วิธีการแก้ปัญหา โดยการสร้างอาชีพเสริมขึ้น อาจจะเป็นการขายสินค้า การปลูกต้นไม้

ดอกไม้ประดับขาย การทำขนม และการทำงานประดิษฐ์ โดยเฉพาะงานประดิษฐ์นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน

ทางเลือกของการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก ตัวอย่าง เช่น การถักกระเป๋าเชือกร่ม

การทำที่ติดผม และงานประดิษฐ์จากดอกไม้จากเชือกพลาสติก ซึ่งงานประดิษฐ์จากเชือกพลาสติกนั้น

ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ การทำดอกกุหลาบ

การทำกระเป๋า จากเชือกพลาสติกให้สวยงาม ทั้งรูปแบบ และสีสัน จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ ออกแบบการจัดช่อได้อย่างหลากหลาย และ สวยงามทั้งรูปแบบ ขนาด และสีสันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ รูปแบบทั่ว ๆ ไปที่นิยมกัน เช่น การใส่กระถาง

แขวน ตั้งโต๊ะทำงาน   การใส่แจกันดอกไม้ชนิดต่าง ๆ การประดิษฐ์ดอกไม้จากเชือกพลาสติก การทำกระเป๋า

จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและโอกาส ที่จะนำความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ประหยัดอดออม   มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ดอกไม้จากเชือกพลาสติก จากเหตุผลดังกล่าวทาง

คณะจึงคิดจัดทำโครงงานอาชีพ เรื่อง “สร้างสรรค์งานสวยด้วยพลาสติก ” นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

๑. สามารถนำเชือกพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับ และตกแต่ง

๒. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเชือกเพลาสติก สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนได้

๓. ได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นขั้นตอน และฝึกประสบการณ์จริง ในการประดิษฐ์เชือกพลาสติกเป็นชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ

๔. นักเรียนมีคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความประหยัด ความอดทนรับผิดชอบ   ความขยัน การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ใช้เวลาว่างจากให้เกิดประโยชน์ และ คุ้มค่าที่สุด

๕. เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมในอนาคต

๓. กระบวนการ / ขั้นตอน

๑.ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความสำคัญเรื่องการประกอบอาชีพ และอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดการการเรียนการสอนงานอาชีพแก่นักเรียน

๒.ครูคอยให้คำปรึกษา และหาผู้มีประสบการณ์ในอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพื่อให้มีความกระจ่างชัดเจนในการดำเนินโครงการแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำโครงงานอาชีพ

ครูที่ปรึกษาควรพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) มีการรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อทำอาชีพ

๒) เป็นอาชีพที่สุจริต และเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพบริการ

๓) เหมาะสมกับเวลาเรียน กำลังของนักเรียน อายุ และความสามารถของนักเรียน

๔) ไม่ทำให้เสียผลการเรียน และไม่เป็นกิจกรรมใหญ่โตเกินไป หรือลงทุนมากจนก่อให้เกิดความกังวลใจของนักเรียน

๕) มีตลาด หรือลูกค้ารองรับ

๖) สามารถหาแหล่งวิชาการสนับสนุนได้

๗) มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน และแบ่งงานกันทำตามความรู้

ความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

๘) มีครูที่ปรึกษา คอยแนะนำ ดูแลการประชุมกลุ่ม ดูแลการทำงานร่วมกัน และระบบบัญชี

๙) เป็นงานอาชีพที่น่าสนใจ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้จักประสบการณ์ชีวิตจริง และส่งเสริมการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้

๓.นักเรียน

๓.๑ เป็นการรวมกลุ่มของเพื่อนนักเรียนที่มีความสนใจงานอาชีพลักษณะเดียวกัน

๓.๒ เป็นการรวมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยกันทำงาน

๓.๓ เป็นการรวมกลุ่มนักเรียนที่มีความตั้งใจในการหาประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.๔ การศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานอาชีพที่สนใจ ดังนี้

๓.๔.๑ ขั้นตอนและเทคนิคการผลิต/บริการงานอาชีพที่เลือก

๓.๔.๒ จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนดำเนินกิจการทั้งหมด

๓.๔.๓ ชนิด และขนาดของเครื่องมือ เครื่อง และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต/บริการ

๓.๔.๔   แหล่งวัตถุดิบ ปริมาณที่ต้องใช้ และความสะดวกในการขนส่ง

๓.๔.๕   วิธีการกำหนดราคาจำหน่าย/ให้บริการ

๓.๔.๖   สถานที่จำหน่าย และวิธีการจำหน่าย

๔.ดำเนินการตามโครงการ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑     ขั้นเตรียมการ

๑) ศึกษาดูการปฏิบัติงานอาชีพจากสถานประกอบการในท้องถิ่น หรือแหล่งวิทยาการ

๒) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๓) จัดเตรียมสถานที่ทำการผลิต

๔) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ สำหรับการผลิตแต่ละครั้ง

๕) กำหนดสถานที่ และวิธีการจำหน่ายผลผลิต

๔.๒     ขั้นดำเนินการ

๑) ดำเนินการผลิต/บริการตามที่กำหนดไว้(เท่าที่ลูกค้าต้องการ)

๒) กำหนดราคาจำหน่าย

๓) ดำเนินการจัดจำหน่าย

๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

๕) จดบันทึกการปฏิบัติงาน(ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค) มีหัวข้อ ดังนี้

๕.๑) วัน เดือน ปีที่ปฏิบัติงาน

๕.๒) บันทึกการปฏิบัติงาน

๕.๓) ปัญหา/อุปสรรค

๕.๔) สิ่งที่ปฏิบัติ/แก้ไขแล้ว/ข้อเสนอแนะ

๕.๕) ผู้ตรวจบันทึก/ผู้นิเทศ

๖) บันทึกการประชุมทุกครั้ง

ขั้นประเมินผล

๑) รายงานการเงินของโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อยมีหัวข้อต่อไปนี้

๑.๑)แสดงสถานการณ์เงิน

– งบกำไร ขาดทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

– งบดุลแสดงยอดจำนวนเงินสด ทรัพย์สินอื่น ๆ เจ้าหนี้ และทุน

– ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุน ให้ผู้ร่วมลงทุน(ถ้ามี)

๒) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๓) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการครั้งต่อไป หรือสำหรับผู้สนใจ

ทำโครงการอาชีพชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

. ผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาโครงงานอาชีพ เรื่องสร้างสรรค์งานสวยด้วยพลาสติก ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทำให้สามารถนำเชือกพลาสติก มาจัดทำเป็นดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ที่ติดตู้เย็น กระเป๋า ได้อย่างสวยงาม และ ปัจจุบันนักเรียนสามารถนำดอกไม้มาจัดเป็นแจกัน ความรู้ที่ได้รับจากการทำโครงงานอาชีพนี้ สามารถนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

. ประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียน

๑. ได้ประสบการณ์การทำงาน

๒. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

๓. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ

๔. ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ

๕. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

๖. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง

๗. ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

. ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ

            ๑. ผู้บริหารและคณะครูตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพ

๒. นักเรียนมีความสนใจในอาชีพ

SAM_5493SAM_5495SAM_5497SAM_5498SAM_5565SAM_5496

 

About แอดมิน

No information is provided by the author.